Ako rozvinúť efektívnu marketingovú stratégiu prostredníctvom pochopenia základov marketingového výskumu

Podniky by mali rozvíjať marketingové kampane podľa nadradenej marketingovej stratégie. Najefektívnejšie stratégie sú založené na dôkladnom výskume. Pochopenie základov marketingového výskumu, vrátane segmentácie, konkurenčnej analýzy a umiestnenia značiek, môže pomôcť maximalizovať návratnosť vášho marketingového rozpočtu a zároveň vytvoriť silnú prítomnosť vo vašom odvetví.

Základy stratégie

Marketingové stratégie slúžia na informovanie a usmerňovanie každého rozhodnutia, ktoré spoločnosť robí v súvislosti s jej marketingom. Môžu zahŕňať cenové štruktúry, funkcie produktu, predajné kanály a zásady zákazníckych služieb. S dobre definovanou marketingovou stratégiou je možné každé marketingové rozhodnutie hodnotiť z hľadiska jeho príspevku k stratégii alebo zosúladenia so stratégiou. Keď sa všetky prvky kampane zosúladia s touto stratégiou, každý z nich môže vylepšiť ostatné.

Konkurenčná analýza

Pochopenie významu konkurenčnej analýzy je kľúčové pre úspešnú marketingovú stratégiu. Môže poskytnúť dôkladné pochopenie marketingových stratégií vašich konkurentov vrátane ich cenových štruktúr, cieľových trhov a identity značiek. Analyzujte každý prvok marketingu vašich konkurentov, vrátane ich celkových príjmov a podielu na trhu, ak je to možné. Definujte ich identitu značiek a hľadajte medzery na trhu, aby ste našli príležitosti.

Štúdia trhu

Segmentácia trhu je proces zoskupovania spotrebiteľov podľa spoločných charakteristík. Identifikácia a definovanie cieľového trhu týmto spôsobom vám umožní vytvárať reklamy, propagácie a predajné procesy, ktoré rezonujú s ľuďmi, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou kupujú vaše produkty. Analýza demografických, psychografických, geografických a behaviorálnych charakteristík trhu s cieľom pochopiť, odkiaľ môžu potenciálni klienti pochádzať. Navrhujte produkty a marketingové stratégie okolo ich potrieb, preferencií a nákupných návykov. Zvážte hľadanie nenápadnej medzery na trhu, aby ste poskytli vysoko cielené produkty a služby, ktoré konkurenti nemôžu ponúkať.

Umiestnenie značky

Umenie vytvárania známeho obrazu značky je známe ako umiestnenie značky. Efektívne marketingové stratégie sa týkajú tohto konceptu. Keď sa reklama, propagácia, tvorba cien, funkcie produktu a distribúcia zosúladia tak, aby vytvorili súdržnú identitu, každý prvok marketingovej stratégie sa môže stať účinnejším. Napríklad, ak váš výskum odhalí, že väčšina vašich miestnych konkurentov ponúka špičkové produkty, môže odhaliť strategickú príležitosť slúžiť rozpočtovému koncu trhu. V takom prípade by kombinovanie cenových akcií, širokej distribúcie, oceňovania rozpočtu a zjednodušených funkcií produktu mohlo pomôcť získať lojálnych zákazníkov, ktorí hľadajú väčšiu hodnotu.

 

Zanechajte Svoj Komentár