Charakteristika vysoko výkonných organizácií

Definícia organizácie s vysokým výkonom úzko súvisí s tým, ako organizácia strategicky využíva svoje zdroje. Predovšetkým vedúci pracovníci stanovili ciele pre všetky oddelenia a vyvinuli systém na meranie pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov, ktorý sa nazýva aj strategické riadenie výkonnosti. V podnikaní je tento proces viazaný na zákazníkov a trhy. Vedúci pracovníci a zamestnanci musia venovať svoje úsilie cieľom zameraným na zákazníkov a neustále prispôsobovať organizáciu trhu.

Meranie a spätná väzba

Organizačné jednotky a jednotlivci v strategicky riadenej organizácii sa merajú na výkonnosť a dostávajú priebežnú spätnú väzbu o ich výkonnosti. Vysoko výkonné pracovné sily používajú spätnú väzbu, aby zmenili svoj výkon, aby splnili svoje ciele. Vedúci lídri tiež robia rozhodnutia na vyššej úrovni, aby posilnili slabšie organizačné jednotky, napríklad presunúť svojich vrcholových manažérov do zlých výkonných organizačných jednotiek, až kým nedosiahnu vysoký výkon.

Jasné riadenie

Manažéri sú kľúčovými aktívami organizácie s vysokým výkonom. Vedia, ako objasniť kritériá používané na meranie výkonnosti zamestnancov. Napríklad môžu vysvetliť ciele zamestnancom, pomôcť im pochopiť ich kritické pracovné úlohy, poskytnúť školenia a koučing a pomôcť zamestnancom rozvíjať ich najväčší potenciál. Manažéri používajú systém na sledovanie a meranie výkonnosti. Sledujú údaje v tomto sledovacom systéme počas celého roka, aby identifikovali a napravili problémy s výkonom.

spolupráca

Ľudia sú najväčšou výhodou organizácie s vysokým výkonom a musia vedieť, ako efektívne spolupracovať. Ak je úroveň spolupráce vysoká a ľudia dosahujú svoje výkonnostné ciele, kultúra na pracovisku je vo všeobecnosti pozitívna. Ak dôjde k poruchám výkonu a iným neúspechom, zamestnanci sa cítia menej pozitívni vo svojej práci. Je menej pravdepodobné, že splnia ciele výkonnosti a kvalita spolupráce zamestnancov sa zníži. Manažéri zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní spolupráce na vysokej úrovni.

Finančná efektívnosť

Vysoko výkonná organizácia riadi finančné zdroje efektívne. Používa napríklad finančné a rozpočtové postupy na posúdenie toho, koľko peňazí je k dispozícii na kompenzáciu a výhody zamestnancov. Manažéri a ľudskí profesionáli rozvíjajú personálny model, ktorý zosúlaďuje správny počet zamestnancov s každým operačným cieľom. Organizácia zabezpečuje, že zamestnanci sú kompenzovaní podľa trhovej hodnoty svojich pozícií. Manažéri skúmajú každú obchodnú funkciu alebo proces a identifikujú spôsoby, ako eliminovať duplicitu úloh. Môže to zahŕňať zmenu pracovných úloh v personálnom modeli.

 

Zanechajte Svoj Komentár